glowna

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporów, w której strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Zalety mediacji to m.in. szybkość postępowania, niższe niż sądowe koszty postępowania, minimum formalności, poufność, kontrola nad decyzją kończącą spór oraz możliwość zacho­wa­nia pra­wi­dło­wych relacji pomiędzy zwa­śnio­ny­mi stronami.Ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd, moc prawną na równi z wyrokiem Sądu powszechnego.


Adwokat Tomasz Gurdek jest mediatorem:
- Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
- Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
- przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Zapraszam do pozasądowego rozwiązywania sporów, co pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze.